Құрметті біздің порталымыздың келушілері, осы ресурстың әзірленуде екендігі туралы сізді хабардар етеміз.

Оқыту семинарының бағдарламасы

г. Алматы, АО
«НЦГНТЭ» 15
июня 2018 года 10.00 час.

9.30-10.00

Қатысушыларды тіркеу

Регистрация участников

10.00-10.10

2017 жылы өткен докторлық диссертациялар қорғаулар нәтижелері

Итоги защит докторских диссертаций 2017 года

Сакенова Қ.Ж. – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің басқарма басшысы

Сакенова К.Ж. – руководитель управления Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК

10.15-10.35

Докторанттармен ғылыми атақтарға иеленушілердің жарияланымдарына қойылатын нормативтік талаптарды жетілдіру бойынша ұсыныстар

Предложения по совершенствованию  нормативных требований  к  публикациям  докторантов и претендентов на ученые звания

Сакенова Қ.Ж. – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің басқарма басшысы

Сакенова К.Ж. – руководитель управления Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК

10.40-11.30

Халықаралық журналда  жариялану: қиындықтармен мүмкіндіктер

Публикация в международном журнале: проблемы и возможности

Дарья Бухтоярова - Clarivate Analytics компаниясының ақпараттық аналитикалық ресурстары және оқыту бойынша халықаралық сарапшысы

Дарья Бухтоярова, международный эксперт компании по информационно-аналитическим ресурсам и обучению компании Clarivate Analytics

11.35-12.15

Халықаралық сілтеме жүйелерінде рейтингі бар журналдар - Scopus базасының мүмкіндіктері

Публикации в международных рецензируемых изданиях – возможности Scopus.

Андрей Локтев - Elsevier компаниясының өкілі

Андрей Локтев - представитель компании Elsevier

г. Аcтана, ЕНУ им.  Л.Гумилева,
главный корпус, 259 аудитория

20 июня 2017 года
15.00 час.

14.30-15.00

Регистрация участников

15.00-15.15

Қатысушыларды тіркеу
Регистрация участников

15.20-15.45

2016 жылы өткен докторлық диссертациялар қорғаулар нәтижелері
Итоги защит докторских диссертаций 2016 года

Сакенова Қ.Ж. – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің басқарма басшысы
Сакенова К.Ж. – руководитель управления Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК

15.50-16.50

PhD докторлық диссертация жазу және қорғау барысында жіберілетін  кемшіліктер
Анализ нарушений, допускаемых в процессе защиты и написания докторской диссертации PhD

Сакенова Қ.Ж. – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің басқарма басшысы
Сакенова К.Ж. – руководитель управления Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК

17.00-17.40

Халықаралық сілтеме жүйелерінде рейтингі бар журналдар іздестіру - Scopus базасы
Поиск рейтинговых журналов в международных системах цитирования – ресурсы Web of science.

Оспанова Алия - Elsevier компаниясының өкілі
Оспанова Алия - представитель компании Elsevier

17.40-18.00

Халықаралық сілтеме жүйелерінде рейтингі бар журналдар іздестіру – Springer базасында журналдарды таңдау
Поиск рейтинговых журналов в международных системах цитирования – подбор журналов в базе Springer.

Ирина Александрова – Қазақстандағы Springer компаниясының өкілі
Ирина Александрова – представитель компании Springer в Казахстане