Баптар

Сұрақ-жауап

1237 сұрақтардан 21 - 25 сұрақтар
07 Шілде 2017
Иманов Едил Куттыбаевич
Сұрақ
Вопрос Уважаемый Ахметжан Абдижамилович!!! Я 26 Июня 2017 г. получил официальный ответ ККСОН МОН РК об отсутствии у Евразийского национального университета им. Гумилева лицензии на образовательную деятельность по специальности 5В073000-"Производство строительных материалов , изделий и конструкций". В связи с этим прошу дать официальный ответ на следующие вопросы: 1. Каким образом данному вузу была выдана лицензия на специальность магистратуры 6М073000-"Производство строительных материалов , изделий и конструкций" при отсутствии специальности бакалавриата по данной специальности? В соответствии с требованиями пункта 59 Квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечню документов, подтверждающих соответствие им, при лицензировании специальностей магистратуры требуется реализация образовательной программы высшего образования в соответствии с запрашиваемой специальностью и классификатором. 2. На каком основании в течении нескольких лет производится подготовка магистров по специальности 6М073000-"Производство строительных материалов , изделий и конструкций" при наличии нарушения пункта 59 Квалификационных требований, в том числе производится подготовка магистров по программе ГПИИР (более 120 грантов)? 3. Кто контролирует наличие лицензий предыдущих ступеней образования у ВУЗов при выдаче лицензий послевузовского образования? Если этот вопрос не находится в ведении ККСОН, следует ли мне сделать запрос в органы прокуратуры или других надзорных органов? С уважением, Иманов Е.К.
Жауап
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 2 июня 2010 года было выдано приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности Евразийскому национальному университету имени Л.Н. Гумилева по специальности магистратуры «6М073000-Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Приложение к лицензии было выдано в соответствии с действующими на тот период законом Республики Казахстан «О лицензировании» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года №452 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании образовательной деятельности». Согласно которым при выдаче лицензии и/или приложения к ней требование «о реализации образовательной программы высшего образования в соответствии с запрашиваемой специальностью и классификатором» не предусматривалось. Таким образом, приложение к лицензии по специальности магистратуры «6М073000-Производство строительных материалов, изделий и конструкций» было выдано в рамках законодательства Республики Казахстан. При этом в соответствии с законами Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и «Об образовании» организации образования должны обеспечивать соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области образования и квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности. В этой связи Комитетом проводятся работы по выяснению причин возникновения нарушений со стороны Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и будут предприняты соответствующие меры.
28 Маусым 2017
Абдурақын Нұрқалық
Сұрақ
Сәлеметсіздер, мен Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытыушысымын, 2017-жылдың қаңтарында Қытайдың "Central China Normai University"- нен "Doktor of Arts" бағыты бойынша" Teaching Chinese as a Forein Langguage" осы мамандықпен PhD докторлық қорғап диплом алдым. Скопус тағы басқа еліші-сыртына тақырыбыма қатысты жеткілікті мақала шығардым, университетттің қолдау хаты арқылы сіздерден рострифкациядан өтуіме бола ма?
Жауап
Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың шетелде алған ғылыми дәрежелерінің, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерінің баламалылығын тану рәсімін өткізу үшін ізденуші мынадай құжаттары бар аттестациялық істі Комитетке ұсынады: 1) жеке өтініш (ерікті нысанда) және (немесе) ізденуші жұмыс істейтін ұйымның қолдаухаты (ерікті нысанда); 2) жеке басты куәландыратын құжаттың нотариалды расталған көшірмесі; 3) дәреженің берілгені туралы құжаттың нотариалды расталған көшірмесі немесе дәрежені беру туралы құжаттың нотариалды расталған мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы; 4) мынадай ақпараттары бар дәреженің берілгені туралы құжатқа (транскрипт) қосымшаның нотариалды расталған көшірмесі: өткен оқу пәндері мен практикалардың, алған қорытынды бағалары мен бітіру біліктілік жұмыстарының көлемі. Транскрипт жоқ болған жағдайда өткен оқу пәндері мен практикалардың көлемі туралы мәліметтер және/не кандидаттық емтихан тапсырғаны туралы куәліктің көшірмесі; 5) берік түптелген және электронды тасымалдағыштағы (CD-диск) диссертация. Шет тіліндегі диссертацияға мемлекеттік немесе орыс тіліндегі авторефераттың немесе кеңейтілген аннотацияның (40 мың баспа белгіден кем емес) нотариалды куәландырылған аудармасы қоса беріледі. Аннотацияда зерттеудің бастапқы деректері, мақсаты, міндеттері, таңдалған тақырыптың өзектілігі, негізгі ғылыми ережелері, қорытындылар мен ұсынымдар көрсетіледі (Қағиданың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды); 6) диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар тізімі мен көшірмесі (Қағиданың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды); 7) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде аты, жөні, тегінің (болған жағдайда) жазылуы туралы мәлімет; 8) жұмыс орны растаған 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болған жағдайда); 9) диссертацияда авторы мен дереккөзіне сілтемесіз бөтен материалдың пайдаланылғанының тексерілгені туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ-ның (ерікті нысанда) және диссертация қорғаған елдің уәкілетті органының анықтамасы (ерікті нысанда) (Қағиданың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды). Сонымен қатар, шетелде алған ғылыми дәрежесінің баламалылығын тануға құжаттарын ұсынған тұлғалар үшін аттестациялық ісі Комитетке тапсырылған сәтте жарияланған ғылыми еңбектер ескеріледі. Бұл ретте диссертация тақырыбы бойынша кемінде 7 (жеті) жарияланымы, оның ішінде кемінде 3 (үш) мақала басылымдар Тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда не/немесе 3 (үш) мақала шетелдік ғылыми басылымдарда; 1 (бір) мақала рецензияланатын халықаралық ғылыми басылымда және 3 (үш) халықаралық конференция материалдарында, оның ішінде 1 (бір) мақала шетелдік конференция материалдарында жариялануы тиіс. Рецензияланатын халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларына сәйкес есептеледі.
14 Маусым 2017
Қыдыр Т.Е.
Сұрақ
Саламатсыз ба. Менің жеңгем Павиз Мария Сахабех Иран Ислам Республикасындағы "Гүлістан аймағының медициналық университетін" 1993-2001 жылдар аралығында оқып, "Емдеу ісі" мамандығын алып шыққан. 2015 жылы Қазақстанға келіп, дипломын ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінен нострификацияланып (14.05.2015. Бұйрық 640. Тіркеу нөмері: 51643. 15.05.2015 ж. тіркелген), №0009638 КУӘЛІК берілді. Иранның оқу жүйесі өзгеше (Америкалық жүйе) болғандықтан да, бакалаврмен бірге интернатура да үздіксіз оқытылады. Яғни, 7 жыл ішінде студент интернатураны да қоса алып шығады. Енді елге келіп, Қазақстанда мамандығым бойынша жұмыс жасағысы келсе , ол 210 сағаттық Біліктілікті арттыруы керек екен (Алматыдағы АО "КазМУНО" мен "ТОО "КРМУ" ға барып едік, солай айтты). Енді Біліктілікті арттыру үшін Интернатураны бітірген деген арнайы Анықтама керек дейді. Резидентураға түсу үшін де Сіздер тараптан Анықтама сұратып жатыр (Алматыдағы С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ). СҰРАҚ: Сіздер менің Иранда оқыған пәндері мен Кредит сандарына қарап, Иранда Интернатураны да қоса оқыған деген Анықтама бере аласыздар ма? Иран тарапынан берілген дипломда Бакалвр мен Интернатура бөлінбестен, бір Диплом берілген. Иранда оқыған дипломы мен қосымшасында 289 оқу бірлігін алып шыққан. Барлық құжаттары Нострификациядан өтетін уақытта орыс тіліне аударылған. Рахмет
Жауап
Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығының 1 тармағына сәйкес басқа мемлекеттерде, халықаралық немесе шетелдiк оқу орындарында (олардың филиалдарында) білім алған жеке тұлғалардың негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім туралы құжаттарын тану және нострификациялау рәсімінен өтуге жатады. Тану және нострификациялацу рәсімі барысында шетелдік білім туралы құжаттың Қазақстан Республикасы жалпыға міндетті білім беру стандарттарына баламалығы анықталады. Осыған орай Иран Ислам Республикасында берілген білім туралы құжатт тану және нострификациялау рәсімінен өтуге жатады. Тану немесе нострификациялау рәсіміне жауапты жұмыс орган Болон процессі және академиялық ұтқырлық орталығы болып табылады. Мекен-жайы: Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі 28, байланыс телефондары: 28-75-31, 28-75-27.
13 Маусым 2017
Жантелиева
Сұрақ
Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым мақсатты интеграциялық грант бойынша PhD докторанттың ғылыми кеңесшілері жөнінде болмақ. Яғни, 1-ші ғылыми кеңесші- көп жылдар бойы сол салада еңбек етіп келе жатқан профессор, сол саланың нағыз маманы, 2-ші ғылыми кеңесші – академик, мамандығы басқа, бірақ докторанттың мамандығы бойынша салада жектішілік етіп, яғни сол сала бойынша жұмыс атқаратын мекемені басқарып отырса, докторантқа ғылыми кеңесші бола ала ма?
Жауап
Екінші ғылыми кеңесшілікке мамандығы басқа болғанымен докторанттың диссертациялық жұмысының тақырыбына сәйкес ғылыми жарияланымдары болған жағдайда рұқсат беріледі.
13 Маусым 2017
Сарсенова А.
Сұрақ
Здравствуйте! По теме диссертации опубликована научная статья в журнале INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 12486-12499 входящим в БД Scopus. 1) Будет ли она учитываться как статья, опубликованная в журнале, индексируемом в базе данных Scopus (журнал на момент публикации входил в БД Scopus), для защиты диссертации на соискание степени доктора философии PhD по специальности Социология? 2) В настоящее время в среде докторантов много противоречивой информации касающегося публикаций в Scopus и хотела бы уточнить один вопрос, статья опубликованная в журнале индексируемом в базе данных Scopus в обязательном порядке должна быть опубликована совместно с отечественным научным руководителем или нет (статья опубликованная мною в соавторстве, но без научного руководителя)? Благодарю за ответ.
Жауап
1. Да, статья в данном журнале будет учтена при условии, что она вышла в текущем номере журнала. 2. Требования обязательной публикации докторанта с научным консультантом не существует

Pages