Баптар

Сұрақ-жауап

1197 сұрақтардан 6 - 10 сұрақтар
11 Мамыр 2017
Алимбекова Жазира Маратовна
Сұрақ
Добрый день, интересует вопрос : является ли правомерным каждый месяц собирать с учеников средней школы сборы на ремонт и другие хоз. нужды в школах , выделяются ли средства с бюджета , а в частности Карагнадинской области на содержания школ ? Сборы ведутся каждый месяц .
Жауап
В соответствии со статьей 63 Закона Республики Казахстан «Об образовании» учреждениям образования запрещается: взимать с учащихся и педагогических работников деньги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 63 настоящего Закона (реализация дополнительных образовательных программ, организация дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам, проведение различных мероприятий: спортивных соревнований, семинаров, совещаний, организации летнего отдыха, обеспечение питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования). В связи с этим, сбор средств с учеников на нужды школы является неправомерным.
10 Мамыр 2017
Өтен Гүлзағира Жақсылыққызы
Сұрақ
Тарих ғылымдарының кандидатымын «Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру туралы ережесінің» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығының талаптарына сай уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 11 ғылыми мақала, халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда 3 ғылыми мақала (Ереженің 4-тармағының 2) тармақшасы бойынша), халықаралық (шетел) конференция материалдарында 3 ғылыми мақала, соңғы 5 жылда 1оқу әдістемелік құрал (6 б.т.), 1 монография (8,1 б.т.) жарық көрді. Менің сіздерге қоятын сұрағым мына төмендегідей: Мен жұмыс істейтін «Өрлеу»БАҰО» АҚФ ОҚО ПҚБА институтының Жарғысына сәйкес қауымдастырылған профессор (доцент) м.а. қызметі жөнінде мәселе қаралмайды, бұл мәселені шешу жолдары қарастырыла ма? Қандай кеңес бере аласыздар? Ғылыми дәрежелі аға оқытушымын. Менің қауымдастырылған профессор (доцент) атағын алуға мүмкіндігім бар ма? Рахмет.
Жауап
Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы – ғылыми мекеме емес. Сондықтан да, ол мекеме ғылыми атаққа қызметкерлерін ұсына алмайды.
05 Мамыр 2017
Абитова Гулбану Тастановна
Сұрақ
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, для прохождения признания эквивалента диплома кандидата педагогических наук, полученной в Российской Федерации будет ли засчитываться статья, опубликованная в Научном журнале «Ponte», который включен в БД Скопус. По данным на 2013 год, показатель SJR равен 0,1.
Жауап
Журнал «Ponte» входит в базу данных Скопус и предметная область – социальные науки, статья в данном журнале будет учитываться при получении ученого звания. Вместе с тем, учитываются статьи, опубликованные в текущих номерах журналов в период их индексирования в данной базе и соответствующие тематической направленности журнала, заявленной в указанной базе. Соответствие содержаний статей Вашим исследованиям определят эксперты.
05 Мамыр 2017
Казмуханва Румия Бабатаевна
Сұрақ
Саламатсыздар ма. Алдын -ала рахмет. Менің қояр сұрағым мынадай еді. Мектеп оқушыларына ағылшын тілі пәнінен оқыту орталығын ашу үшін лицензия қажет пе? Егер қажет болса оны қайдан аламын және ол үшін қандай талаптар немесе құжаттар тізімі керек?
Жауап
Білім беру қызметін лицензиялау басқармасы мектеп оқушыларына ағылшын тілі пәнінен оқыту орталығын ашу жөнінде түсініктеме сұрауыңыз бойынша төмендегіні хабарлайды. Қысқа мерзімді курстарын жүргізу қызметі қосымша білім беруге жатады. «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабына сәйкес балаларға қосымша білім беру олардың түрлерін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын білім беру ұйымдарында және мектептен тыс ұйымдарда жүзеге асырылады. Қосымша білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметтерін білім алушыларға бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары көрсетеді және шарттық негізде ұсынады. Ересектерге (он сегіз жасқа толған адамдарға) білім беру қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге сәйкес білім мен дағдылардың қосымша көлемін алу үшін олардың өмір бойы білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Ересектерге білім беруді білім беру ұйымдары, сондай-ақ қосымша білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар жүзеге асырады. «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабында білім беру саласындағы уәкілетті орган бiлiм беру қызметiмен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаларды: бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын; техникалық және кәсіптік білімнің, оның ішінде кәсіптер мен мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын; орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің, оның ішінде мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын; рухани білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларға береді. Сондықтан, қысқа мерзімді оқу курстары лицензиялануға жатпайды. Сіздің ұйымыңыз қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыруға және курсты аяқтағаны туралы құжат (сертификат) беруге құқылы.
02 Мамыр 2017
Сагитова
Сұрақ
департамент образования павлодар по вопросу снятия категории. Учитель с 35 летним стажем работы имел подтверждение высшей категории в 2008 году затем с 2014 года работал по 1 категории но в феврале 2017 года вдруг лешили всех категорий, За что учитель наказан ?
Жауап
Ваш вопрос, относительно снятия категории, находится в компетенции Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК. В этой связи, данный вопрос необходимо направить в вышеназванный Департамент либо по адресу www.edu.gov.kz

Pages