Баптар

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі

Құрылған:15.02.2018, 17:41   |   Жаңартылған:04.10.2018, 17:27     
                                                                                                  ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы  
                                                                                                  бақылау комитеті төрағасының  
                                                                                                  2012 жылғы 10 шілдедегі №1082 бұйрығына  
                                                                                                  1-қосымша  
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетініңғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесі   
  Перечень изданий Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных  результатов научной деятельности  
Журналдың аталуы / Название журнала Енгізу күні, бұйрық нөмірі / Дата введения, номер приказа
     
                                               Периодические издания: Мерзімдік басылымдар / Периодические издания  
     
1.        ҚР ҰҒА хабарлары 10.07.2012ж. №1082 
Известия НАН РК. 10.07.2012 г № 1082
2.        ҚР ҰҒА Баяндамалары -  физика, химия, биология, механика, техника ғылымдары, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия, саяси, әлеуметтану ғылымдары) 30.05.2013 ж. №894
«Доклады Академии наук» – физика,  химия, биология, механика, технические науки, гуманитарные науки (экономические, философские,  политические, социологические науки). 30.05.2013 г. №894
3.        ҚР ҰҒА Хабаршысы - физика, химия, биология, механика, техника ғылымдары, гуманитарлық ғылымдар (экономика, философия, саяси, әлеуметтану ғылымдары) 30.05.2013ж. № 894
«Вестник Академии наук» – физика,  химия, биология, механика, технические науки, гуманитарные науки (экономические, философские,  политические, социологические науки). 30.05.2013 г. №894
     
  Жаратылыстану ғылымдары / Естественные науки  
     
     
4.        ҚазҰУ Хабаршысы. Физика сериясы 27.12.2012 ж. №1735 
Вестник КазНУ. Серия физическая 27.12.2012 г. № 1735
5. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Математика, информатика, механика сериясы. Физика, астрономия сериясы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия математика, информатика, механика. Серия физика, астрономия 10.07.2012 г. № 1082
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы. 10.07.2012 ж.  № 1082
Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 10.07.2012 г. № 1082
7.  Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық  университетінің Хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Казахского национального педагогического  университета им. Абая.  10.07.2012 г. № 1082
8.  Е.А.Букетов ат. Қарағанды мемлекеттік университетінің Хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова. 10.07.2012 г. № 1082
9. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының Хабаршысы. 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Национального ядерного центра Республики Казахстан. 10.07.2012 г. № 1082
10. Қ.И.Сатпаев ат. Қазақ ұлттық техникалық университетінің Хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева                                                                                                       10.07.2012 г. № 1082
11. ҚазҰУ хабаршысы. Математика, механика, информатика сериясы. 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия математика, механика, информатика. 22.11.2012 г. № 1544
12. Eurasian Physical Technical Journal. 15.03.2013 ж. № 532
Eurasian Physical Technical  Journal. 15.03.2013 г. № 532
13. Қарағанды университетінің хабаршысы. Математика сериясы. 15.03.2013 ж. № 532
Вестник Карагандинского университета. Серия математика. 15.03.2013 г. № 532
14. Математикалық журнал. 30.05.2013 ж. №894
Математический журнал. 30.05.2013 г. №894 
15. International Journal of mathematics and physics. 30.05.2013 ж.  №894
16. Проблемы эволюции открытых систем. 30.05.2013 г. №894
17. Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы 05.07.2013 ж. № 1033
Вестник Алматинского университета энергетики и связи. 05.07.2013 г. № 1033
   
18. Eurasian mathematical journal. 28.04.2015 ж. № 580
19.  Горение и плазмохимия. 19.04.2016 г. №376
19-1.  Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications 26.02.2018 г. №322
     
Химические науки  
20. Eurasion Chemiko-Technological Journal. 10.07.2012 ж. №1082
21. Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Химия, география,  экология сериясы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия химия, география, экология 10.07.2012 г. №1082
22. Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 10.07.2012 г. №1082
23. Мұнай және газ 10.07.2012 ж. № 1082
Нефть и газ. 10.07.2012 г. №1082
24. Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Казахстанско-Британского технического университета. 10.07.2012 г. №1082
25. ҚазҰУ хабаршысы. Химия сериясы.  22.11.2012 ж. №1544
Вестник КазНУ. Серия химическая.  22.11.2012 г. № 1544
26. Қарағанды университетінің хабаршысы. Химия сериясы. 15.03.2013 ж.  № 532
Вестник Карагандинского университета. Серия Химия. 15.03.2013 г.  № 532
   
27.  Химический журнал Казахстана 15.03.2013 ж. № 532
28. International Journal of biology and  chemistry. 30.05.2013 г. №894
29. Горение и плазмохимия. 19.04.2016 г. № 376
     
Биология  
     
30. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Биология ғылымдары сериясы 10.07.2012 ж. № 1082
  Вестник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. Серия биология 10.07.2012 г. №1082
31. Eurasian Journal of Applied Biotechnology 10.07.2012 ж. №1082, өзгерістер 31.01.2017 ж. №112 
     
32. Шәкәрім ат. Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Семипалатинского государственного университета им. Шакарима. 10.07.2012 г. № 1082
33. ҚазҰУ хабаршысы. Биология сериясы. 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия биологическая. 22.11.2012 г. № 1544
34. ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы. 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия экологическая. 22.11.2012 г. № 1544
     
35. International Journal of biology and  chemistry. 30.05.2013 ж. № 894. Өзгерістер 31.01.2017 ж. № 112
36. ҚарМУ хабаршысы. Биология, медицина, география сериялары 30.05.2013 ж. №894
Вестник КарГУ. Серия биология, медицина, география. 30.05.2013 г. № 894
     
Науки о Земле  и географические науки  
37. Д. Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им.  Д. Серикбаева. 10.07.2012 г. № 1082
 
38. Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 10.07.2012 г. № 1082
39. Қ.И. Сәтпаев ат. Қазақ ұлттық техникалыө университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Казахского национального технического университета  им. К.И. Сатпаева. 10.07.2012 г. № 1082
40. Гидрометеорология және экология. 10.07.2012 ж. № 1082
Гидрометеорология и экология. 10.07.2012 г. № 1082
41. Горный журнал Казахстана. 10.07.2012г. № 1082
42. Мұнай және газ 10.07.2012 ж. № 1082
Нефть и газ. 10.07.2012 г. № 1082
43. Қазақстан өнеркәсібі 10.07.2012 ж.№ 1082
Промышленность Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
44. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің еңбектері 10.07.2012 ж. № 1082
Труды Карагандинского государственного технического университета. 10.07.2012 г. № 1082
45. Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Казахстанско-Британского технического университета. 10.07.2012 г. № 1082
46. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Национального ядерного центра Республики Казахстан. 10.07.2012 г. №1082
47. ҚазҰУ хабаршысы. География сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия географическая.                      22.11.2012 г.  № 1544
48. ҚазҰУ хабаршысы. Экология  сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия экологическая. 22.11.2012 г. №1544
49. Новости науки Казахстана. 22.11.2012 г. № 1544
50. Вопросы географии и геоэкологии. 12.05.2016 г. № 444
     
Гуманитарные науки  
     
Исторические науки  
51. Абай ат. Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. 10.07.2012 г. №1082
52. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Тарих ғылымдары, философия, дінтану сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы. 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Евразийского национального университета имени  Л. Н. Гумилева. Серия исторические науки, философия, религиоведение. Серия политические науки, регионоведение, востоковедение, тюркология 10.07.2012 г. №1082
53. Шәкәрім ат. Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Семипалатинского государственного университета им. Шакарима. 10.07.2012 г. № 1082
     
54. Қазақ тарихы. 10.07.2012 ж. № 1082
     
55. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 г.  № 1082
56. Еуразиялық гуманитарлық институтының хабаршысы 10.07.2012 ж.  № 1082
Вестник Евразийского гуманитарного института. 10.07.2012 г. № 1082
57. ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия историческая. 22.11.2012 г. № 1544
58. Қарағанды университетінің хабаршысы (тарих, философия сериясы) 15.03.2013 ж.  № 532
 Вестник Карагандинского университета (серия история, философия).  15.03.2013 г.  № 532
   
59. Отан тарихы.  30.05.2013 ж. №894
60. М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы.                      Вестник Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова. 05.07.2013 ж.  № 1033
05.07.2013 г. № 1033
61. «edu.e-history.kz» халықаралық электронды ғылыми  журнал. 30.10.2014 ж. № 1627
«edu.e-history.kz» международный электронный научный журнал. 30.10.2014 г. № 1627
Филологические науки  
62. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                           Филология сериясы. Журналистика сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.                            Серия филология. Серия журналистика. Серия политические науки, регионоведение, востоковедение, тюркология. 10.07.2012 г. № 1082
63. М. Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы.                      Вестник Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова. 10.07.2012 ж. № 1082
10.07.2012  г. № 1082
64. С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы. 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Павлодарского государственного университета им.С. Торайгырова. 10.07.2012 г. № 1082
65. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогика университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. 10.07.2012 г. № 1082
66.  Ш.Ш. Уалиханов ат. Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш.Ш. Уалиханова. 10.07.2012 г. № 1082
67. Еуразиялық гуманитарлық институтының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082 
Вестник Евразийского гуманитарного института. 10.07.2012 г. № 1082
68. Наука и жизнь Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
69. ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия Филологическая.  22.11.2012 г. №1544
70. ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия Журналистика. 22.11.2012 г. №1544
71. Қазақ білім академиясының хабарлары 27.12.2012 ж. № 1735
Доклады Казахской академии образования. 27.12.2012 г.  № 1735
71-1 Қарағанды университетінің хабаршысы 14.03.2018 ж. № 455
Вестник Карагандинского университета 14.03.2018 г. № 455
     
Саяси ғылымдар / Политические науки  
72. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                       Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы.  10.07.2012 ж. №1082
Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева.                          Серия политические науки, регионоведение, востоковедение, тюркология 10.07.2012 г.№ 1082
73. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 г. №1082
74. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  10.07.2012 ж. № 1082
Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. 10.07.2012 г. № 1082
75. КазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия  востоковедение. 22.11.2012 г. № 1544
76. Государственное управление и государственная служба 05.07.2013 г. № 1033
76-1 Адам әлемі. 20.08.2013 ж. №1201
76-2 Аль-Фараби 20.08.2013 г. №1201
Философия ғылымдары  / Философские науки   
77. ҚазҰУ хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 22.11.2012 ж. № 1544
Вестник КазНУ. Серия философия, политология, культурология. 22.11.2012 г. № 1544
78. Адам әлемі. 05.07.2013 ж. №1033
79. Аль-Фараби. 21.11.2012 г. №1544
     
Әлеуметтік ғылымдар және бизнес, қызмет көрсету / Социальные науки и бизнес, услуги  
Әлеуметтік ғылымдар және қызмет көрсету / Социальные науки и услуги  
80. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                       Педагогика, психология, социология сериясы. Саяси ғылымдар, аймақтану, шығыстану, түркітану сериясы.  10.07.2012 ж. №1082
Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.                                   Серия педагогика, психология, социология.                                                                                              Серия политические науки, регионоведение, востоковедение, тюркология 10.07.2012 г.№ 1082
81. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы                                                                                                                                                                                           Вестник Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова 10.07.2012 ж. №1082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10.07.2012 г. №1082     
82. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 ж. №1082
83. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. 10.07.2012 г. №1082
Экономика  
84. Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 10.07.2012 г. №1082 
     
85. Казахстан – Спектр (КИСИ). 10.07.2012 г. №1082 
     
86. Экономика және статистика. 10.07.2012 ж. №1082 
Экономика и статистика 10.07.2012 г. № 1082
87. Экономика: стратегия және практика. 10.07.2012 ж. №1082 
Экономика: стратегия и практика. 10.07.2012 г. № 1082
88. Қазақ экономикалық хабаршысы  10.07.2012 ж. № 1082
Казахский экономический вестник. 10.07.2012 г. № 1082
89. ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы 22.11.2012 ж. №1544
Вестник КазНУ. Серия экономическая. 22.11.2012 г. № 1544
90. Аграрлық нарық проблемалары  27.12.2012 ж.№1735
Проблемы агрорынка. 27.12.2012 г.№1735
91. Қарағанды университетінің хабаршысы (экономика сериясы) 15.03.2013 ж. № 532
 Вестник Карагандинского университета (серия экономика). 15.03.2013 г. № 532
92. "Тұран" университетінің хабаршысы - Вестник университета «Туран». 30.05.2013 ж. №894 
93. Central Asian Economic Reviev  05.03.2014 г.№412 название изменено 14.08.2017 г. №1193 
94. Статистика,есеп және аудит.   17.10.2016 ж. №1027
Статистика, учет и аудит.   17.10.2016 г. № 1027
Заң ғылымдары / Юридические науки  
95. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                              Құқықтану сериясы.  10.07.2012 ж. №1082 
Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.                                   Серия  право 10.07.2012 г. № 1082
96. Қазақстанның ғылымы мен өмірі 10.07.2012 ж. №1082 
Наука и жизнь Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
97. ҚазҰУ хабаршысы. Құқықтану сериясы 22.11.2012 ж. № 1544 
Вестник КазНУ. Серия  юридическая.  22.11.2012 г. № 1544
98. ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы.               Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право. 22.11.2012 ж. №1544 
22.11.2012 г. № 1544
99. Қарағанды университетінің хабаршысы. Құқықтану сериясы.                                                        Вестник Карагандинского университета. Серия право. 27.12.2012 ж. №1735 
27.12.2012 г. № 1735
100.

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының Хабаршысы (бұрыңғы атауы)

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының Жаршысы (атауына өзгеріс енгізлген бұйрық 03.10.2018 ж. № 1616)

30.05.2013 ж. №894 
Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 30.05.2013 г. №894 
101. Құқық және мемлекет. 07.2013 ж. № 1142
  Право и государство. 07.2013 г. № 1142
102. Ғылым - Наука (Костанайская академия МВД РК имени Кабылбаева). 17.10.2016 ж. № 1027
     
Образование  
     
Педагогические науки  
103. Қазақстан педагогикалық академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
  Вестник Академии педагогических наук Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
104. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                              Педагогика, психология, социология сериясы.  10.07.2012 ж. №1082  
  Вестник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева.                                          Серия  педагогика, психология, социология 10.07.2012 г. № 1082
105. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
  Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая.  10.07.2012 г. № 1082
106. БҚМУ хабаршысы - Вестник ЗКГУ. 10.07.2012ж. №1082 
107. С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы                                  Вестник Павлодарского государственного университета им.С. Торайгырова. 10.07.2012 ж. № 1082 10.07.2012 г. № 1082
108. Қазақстанның ғылымы мен өмірі 10.07.2012 ж. №1082 
Наука и жизнь Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
109. ҚазҰУ хабаршысы. Педагогика сериясы                                                                                                      Вестник КазНУ. Серия Педагогика.  22.11.2012 ж.  №1544
110. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы                                                                          Вестник Евразийского гуманитарного института. 22.11.2012 ж. №1544 
111. Қазақ  білім академиясының баяндамалары                                                                                               Доклады Казахской академии образования. 22.11.2012 ж.  №1544
112. Педагогика және психология                                                                                                                          Педагогика и психология. 27.12.2012 ж. №1735 
113. Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы                                                                                                      Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика. 07.2013 г. №1142
113-1. Дене шынықтырудың теориясымен әдістемесі                                                                                               Теория и методика физической культуры 24.02.2018 ж. № 284
113-2. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы                   Вестник Казахского государственного женского педагогического университета 16.05.2018 ж. №768 
Психологические науки  
114. Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы                                      Вестник Казахского Национального педагогического университета им. Абая. 10.07.2012 ж. №1082 
 
115. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы.                                              Педагогика, психология, социология сериясы.  10.07.2012 ж. №1082 
Вестник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева.                                          Серия  педагогика, психология, социология 10.07.2012 г. № 1082
116. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы                                                                          Вестник Евразийского гуманитарного института. 10.07.2012 ж. №1082 
117. ҚазҰУ хабаршысы. Психология және социология сериясы.                                                                  Вестник КазНУ. Серия психология и социология. 22.11.2012 ж. №1544 
     
Техникалық ғылымдармен технологиялар / Технические науки и технологии  
     
118.  С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
  Вестник Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова.   10.07.2012 г. № 1082
119.  Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082 
  Вестник Семипалатинского государственного университета им. Шакарима. 10.07.2012 г. № 1082
120. Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті  Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им.   Д. Серикбаева. 10.07.2012 ж. №1082 
  10.07.2012 г. № 1082
121. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. №1082
  Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. 10.07.2012 г. № 1082
122.  Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті 10.07.2012 ж.№1082 
  Вестник Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева.   10.07.2012 г.№1082 
123.  М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникативтік академиясы 10.07.2012 ж.№1082 
  Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева. 10.07.2012 г. № 1082
124.  Промышленность Казахстана. 10.07.2012 ж. № 1082
  Промышленность Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
125. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің еңбектері. 10.07.2012 ж. № 1082
  Труды Карагандинского государственного технического университета. 10.07.2012 г. № 1082
126.  Қазақ-Британ техникалық университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
  Вестник Казахстанско-Британского технического университета.  10.07.2012 г. № 1082
127.  Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
  Вестник казахской головной архитектурно-строительной академии. 10.07.2012 г. № 1082
128.  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті хабаршысы                                                                                                                                                                                       Техникалық ғылымдары және технологиялар сериясы. Математика, информатика, механика сериясы 10.07.2012 ж. № 1082
  Вестник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева.                                                                                                                                                                                                      Серия технические науки и технологии. Серия математика, информатика, механика  10.07.2012 г. № 1082
129.  Eurasion Chemiko-Technological Journal. 10.07.2012 ж. № 1082
  Eurasion Chemiko-Technological Journal. 10.07.2012 г. № 1082
130.  Қазақстан ғылымының жаңалықтары (көлік бойынша) 22.11.2012 ж. № 1544
  Новости науки Казахстан (по отрасли транспорт). 22.11.2012 г. № 1544
130-1. Қазақстанның өндіріс транспорты (көлік бойынша)                                                                                                                                                                                                                                                                             Промышленный транспорт Казахстана (по отрасли транспорт) 22.11.2012 ж. № 1544  22.11.2012 г. № 1544
131 Минералды пайдалы қазбаларды кешенді пайдалау (металлургия, кен байыту, химиялық технология, тау-кен ісі, физикалық-химиялық зерттеу,материалтану, электрохимиялық процестер, жоғары дәрежедегі отсөндірулер, органикалық емес материалдар, өндіріс қалдықтарын пайдалану, қоршаған ортаны қорғау)         07.2013 ж. № 1142
               Комплексное использование минерального сырья (по отраслям металлургия, обогащение, химическая технология, горное дело, физико-химические исследования, материаловедение, электрохимические процессы, высокоустойчивые огнеупоры, неорганические материалы, использование промышленных отходов, охрана окружающей среды). 07.2013 г. № 1142 
  Алматы технологиялық университеті хабаршысы  (жеңіл, тамақ және қайта өңдеу өндірісі)                                                                                                                                                                                       Вестник Алматинского технологического университета (по отраслям легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность).  
132. 27.12.2012 ж. № 1735
  27.12.2012 г. № 1735
133. «Ізденістер, Нәтижелер» (ауылшаруашылығын электрификациялау және механизациялау)                                                                                                                                   15.03.2013ж. № 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   
  «Исследования, результаты» (по направлению электрификация и механизация сельского хозяйства). 15.03.2013г. № 532
134 Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы (энергетика, информатика, радиотехника және байланыс бағыты бойынша)  22.10.2013 ж. № 1366  
  Вестник Алматинского университета энергетики и связи (по направлению энергетика, информатика,  радиотехника и связь).                                       22.10.2013 г. № 1366
135. Механика және технологиялар (механика және тамақ технологиясы) 17.10.2016 ж. № 1027
  Механика и технологии (механика и пищевая технология). 17.10.2016 г. № 1027
135-1  Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications       20.03.2018 ж. № 501                                                                                                          20.03.2018 г. № 501   
                                                                                                                                                                                                                                    " Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications" 20.03.2018 г. № 501                                                                                                           
135-2 Көкшетау техникалық институтының хабаршысы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Вестник Кокшетауского технического института 20.03.2018 ж. № 501                                                                                                          20.03.2018 г. № 501     
 Ауылшаруашылығы және ветеринарлық ғылымдар  
Сельскохозяйственные и ветеринарные науки  
136. Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы 10.07.2012 ж.  № 1082
  Вестник Семипалатинского государственного университета им. Шакарима. 10.07.2012 г.  № 1082
137. Ізденістер, нәтижелер.   27.12.2012 ж. № 1735
  Исследования, результаты. 27.12.2012 г. № 1735
138. 3І  интеллект, идея, инновация – intellect, idea, innovation. 05.07.2013 ж. № 1033
  3І  интеллект, идея, инновация – intellect, idea, innovation. 05.07.2013 г. № 1033
139. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті ғылыми хабаршысы                                                                       Вестник науки Казахского агротехнического универитета им. С. Сейфуллина. 24.12.2014 ж. 24.12.2014 г. 
139-1 Топырақтану және агрохимия                                                                                                                                                                                                                                                                              Почвоведение и агрохимия 30.05.2017 ж. № 808    30.05.2017 г. № 808
139-2 Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ғылыми-практикалық «Ғылым және білім» журналы   15.12.2017 ж. № 2051
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Научно-практический журнал "Наука и образования" Западно Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана  15.12.2017 г. № 2051
Военное дело и безопасность  
Әскери іс және қауіпсіздік  
140 Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті хабаршысы    10.07.2012 ж. № 1082 
  Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им.   Д. Серикбаева. 10.07.2012 г. № 1082
141.  Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
  Вестник Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева. 10.07.2012 г. № 1082
142.  М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникативтік академиясы хабаршысы 10.07.2012 ж. № 1082
  Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева. 10.07.2012 г. № 1082
143. Бағдар 05.03.2014 ж. № 412
  Ориентир.   05.03.2014 г. № 412
144. Ұлтттық  қорғаныс университеті                                                                                                                                                                                                                                                                                        05.03.2014 ж. № 412
  Вестник Национального университета обороны. 05.03.2014 г. № 412
     
 Денсаулықсақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)  
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)  
145. Қазақстан клиникалық медицинасы 10.07.2012 ж. № 1082
  Клиническая медицина Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
146. Медицина. 10.07.2012 ж. № 1082
  Медицина 10.07.2012 г. № 1082
147. Фтизиопульмонология. 10.07.2012 ж. № 1082
  Фтизиопульмонология. 10.07.2012 г. № 1082
148. Қазақстан педиатриясы және балалар хирургиясы 10.07.2012 ж. № 1082
  Педиатрия и детская хирургия Казахстана. 10.07.2012 г. № 1082
149. Қазақ ұлттық медицина университеті хабаршысы 27.12.2012 ж. № 1735
  Вестник КазНМУ. 27.12.2012 г. № 1735
150. Ғылым және денсаулық сақтау 05.07.2013 ж. № 1033
  Наука и здравоохранение. 05.07.2013 г. № 1033
151. Астана медициналық журналы. 05.07.2013 ж. № 1033
  Медицинский журнал Астана. 05.07.2013 г. № 1033
152. Қазақстан нейрохирургиясы және неврологиясы 24.12.2014 ж. № 1902
  Нейрохирургия и неврология Казахстана.  24.12.2014 г. № 1902
153. Қазақстан фармациясы 24.12.2014 ж. № 1902
  Фармация Казахстана. 24.12.2014 г. № 1902
154. Медицина и экология. 28.04.2015 ж.  № 580
  Медицина и экология. 28.04.2015 г.  № 580
155. Валеология: денсаулық - ауру - сауықтыру.                                                                                             Валеология – здоровье, болезнь, выздоровление. 28.04.2015 ж.  № 580 28.04.2015 г.  № 580
156. Батыс Қазақстан Медицина журналы                                                                                                                                                                                                                                                                      Медицинский журнал Западного Казахстана. 12.05.2016 ж. № 444 12.05.2016 г. № 444
157. Қазақстан хирургия хабаршысы                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Вестник хирургии Казахстана. 12.05.2016 ж. № 444  12.05.2016 г. № 444
157-1 АМДБЖИ  хабаршысы    26.02.2018 ж. №322                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                               Вестник АГИУВ 26.02.2018 г. №322
  Басқа баспалар  
  Другие издания  
1. ТМД елдерінің ЖАК ұсынған баспа тізіміне енгізілген журналдары                                                                                                                                                                                                          Журналы, входящие в перечень изданий, рекомендуемых ВАК стран СНГ. 10.07.2012 ж. №1082 10.07.2012 г. №1082
2. Монографиялар (оның ішінде тең авторлықпен жазылған). Монографиялар кез-келген басылымдарда жариялануы мүмкін, олардың ISBN-ны, ұйымдардың ғылыми кеңестерінің ұсынымдары, көлемі 5 б.т., таралымы - 500 данадан кем емес.                          Монографии соискателей ученых степеней (в т.ч. в соавторстве).
Монографии могут публиковаться в любых издательствах, должны иметь ISBN, рекомендации ученых советов организаций, рецензии двух докторов наук, объем - не менее 5 п.л., тираж – не менее 500 экземпляров. 
10.07.2012 ж. №1082                                                                                                         10.07.2012 г. №1082
3 Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін айқындайтын ресми құжаттар:                                                     - авторлық куәліктер;                                                                                                                                                                  - зияткерлік меншік туралы куәлік;                                                                                                                                                                        - патенттер (олар жөнінде оң шешімдерді қоса бергенде);                                                                                   - алдын ала патенттер.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Официальные документы, приравниваемые к опубликованным работам, отражающим основные результаты научной деятельности:
- авторские свидетельства;
- свидетельства об интеллектуальной собственности;
- патенты (включая положительные решения по ним);
- предпатенты.